کلوئید و اسکار هیپرترونیک

Keloid and hypertrophic scar

اسکار یا جوشگاه زخم که به دنبال اعمال جراحی یا صدمات پوست بوجود می آید در اغلب موارد با پروسه التیام طبیعی خود به خود بهبود قابل توجه ای پیدا می کند ولی در درصد کمی از افراد که دارای استعداد ژنتیکی برای تشکیل اسکار، بخصوص کلوئید هستند و نیز در مواردی که به دنبال جراحات اولیه و یا جراحی توصیه اولیه مناسب انجام نگردید، تشکیل و تظاهر اسکار بگونه ای است که مداخله پزشکی جهت ارسال آن را ضروری می سازد.

از جمله خدمات منحصر به فرد این مرکز درمادن اینگونه اسکارها بخصوص درمان کلوئید و اسکار هیپرتروفیک می باشد که این مهم با استفاده از آخرین دستاوردهای پزشکی و نیز با همکاری و ارتباط مستمر با بنیاد بین المللی کلوئید و شرکت در سمپوزیوم های سالانه این بنیاد با هدف درمان دائم و غیر قابل برگشت این عارضه انجام می گردد.